W dniu 4 czerwca w godz. 9:00 – 11:00 będą wykonywane dzieciom indywidualne zdjęcia do pamiątkowego tablo.

Prosimy o ubranie dziewczynkom białych bluzek, a chłopcom białych koszul.

Do przedszkola wejść będzie mógł jeden rodzic z dzieckiem, przestrzegając zasad przebywania w miejscach publicznych zgodnie z zaleceniami ministerialnymi.

Rodzice, którzy nie będą mieli możliwości przyprowadzenia dzieci, proszeni są o dostarczenie na adres przedszkola p243@interia.pl zdjęcia legitymacyjnego dziecka.

W dniu 28.05.2020 w godz. 16:00 – 17:00 rodzice „Jeżyków” mogą odebrać rzeczy swoich dzieci.

Dla ciebie bukiet czerwonych róż - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

„Małym serduszkiem”


Małym serduszkiem życzę Ci mamo
Zdrowia, uśmiechu najwięcej.
A za twą dobroć i miłość
Przyjmij ten kwiatek w podzięce.

W dniu 26.05.2020 w godz. 16:00 – 17:00 rodzice „Kotków” mogą odebrać rzeczy swoich dzieci.

Ze względu na możliwość zmiany przepisów obowiązujących podczas pandemii COVID – 19, informacje dotyczące przyprowadzania dziecka do przedszkola (dot. wyłącznie dzieci, których rodzice zdeklarowali w ankiecie (do 19.05. br.) chęć skorzystania z opieki w przedszkolu!) będą przesyłane e-mailem przed rozpoczęciem kolejnego zadeklarowanego przez rodzica tygodnia.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone w ankietach zostaną objęte opieką naszej placówki.

Szanowni Rodzice,

w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności przesyłamy ankietę, w której rodzice zadeklarują, czy i od kiedy chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych.

Ankietę należy odesłać do 19.05.2020r. do godz. 14:00.

Prosimy o wypełnianie każdego tygodnia oddzielnie.

W okresie od 18.05.2020r. do 22.05.2020r. z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii Covid -19 mogą skorzystać wyłącznie dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć poprzez wypełnienie ankiety do dnia 06.05.2020r.

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19
 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

Ø  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

Ø  przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia!

Szanowni Państwo,

informujemy, iż za zgodą Organu prowadzącego, w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. zostają zawieszone zajęcia w naszej placówce.

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzone będą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Materiały dostępne są w zakładkach poszczególnych grup.

GALERIA
Akademia KORBO P-243